Częstość występowania i spektrum mutacji germinalnych genu p53 wśród pacjentów z mięsakiem ad 9

Identyfikacja mutacji nonsensownych w linii zarodkowej tych pacjentów ze skłonnością do raka ujawnia, że chociaż niektóre obszary o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia mutacji somatycznej missens p5315 mogą również wykazywać zwiększone prawdopodobieństwo występowania mutacji mobinologicznych linii zerowej, mutacje nonsensowne w genie p53 mogą być równie prawdopodobne, że predysponują pacjentów do raka. Wydaje się, że chociaż nielotne mutacje w modzeli pierwotnej występują tylko w ściśle określonych regionach genu p53, cel dla dziedzicznych mutacji nonsensownych jest znacznie większy – kwestia, która ma znaczenie dla przyszłych badań obejmujących badania przesiewowe pacjentów z rakiem na dużą skalę mutacje w genie p53. Ponadto zidentyfikowaliśmy kilka polimorfizmów w regionach kodujących genu p53; dokładne przewidywania zwiększonego prawdopodobieństwa raka nadawanego przez wariantowe allele p53 mogą wymagać, aby takie pozornie obojętne polimorfizmy genetyczne były analizowane pod kątem hipotetycznych funkcji białka p9759 i jego potencjalnej aktywności transformującej po zmutowaniu. Średni wiek rozpoznania u siedmiu pacjentów z osteosarcoma, którzy nosili mutacje w linii płciowej wynosił 15 lat (zakres od 8 do 19). Nie różni się znacząco od wieku pacjentów z osteosarcomą w tym badaniu, którzy nie mieli wady genu p53 (18 lat, zakres od 4 do 52). Tak więc obecność mutacji genu p53 w linii płciowej niekoniecznie przyspiesza pojawianie się kostniakomięsaka u nosicieli, chociaż zwiększa ich ogólną podatność na tę chorobę. Z drugiej strony, u trzech z siedmiu pacjentów z mięsakiem kostnym, którzy nosili mutację w linii płciowej, leczonych było wiele ognisk guza po pierwotnym ognisku; chociaż nie można wykluczyć przerzutów we wszystkich przypadkach, uważa się, że kilka z nich było nowotworami wywoływanymi przez leczenie. Przez analogię do siatkówczaka można założyć, że komórki z jednym zmutowanym allelem genu p53 są potencjalnie bardziej wrażliwe niż normalne komórki na jatrogenne czynniki rakotwórcze, takie jak leki przeciwnowotworowe lub promieniowanie jonizujące. W szczególności promieniowanie jonizujące jest znaną przyczyną drugiego, wywołanego terapią raka, u pacjentów z retinoblastom.32 Ten punkt może być istotny w wyborze leczenia pacjentów z mutacją genu p53 w linii płciowej, ponieważ gen p53 jest analogiczny do gen retinoblastoma w swojej roli supresora guza i recesywna mutacja p53 przenoszona w linii płciowej mogą być równie podatne na złośliwą ekspresję w komórkach somatycznych po radioterapii.
Dane przedstawione dla rodziny Pacjenta 3 podkreślają udział innych czynników środowiskowych lub genetycznych w progresji mięsaka. W tej rodzinie oboje dotkniętych chorobą rodzeństwa odziedziczyli tę samą mutację linii płciowej od swojego ojca i mieli osteosarcomę w tym samym wieku, ale przebieg choroby był znacząco odmienny w każdej z nich. Co więcej, ojciec w tej rodzinie był nosicielem i był najwyraźniej zdrowy w wieku średnim, co wskazuje, że może występować znaczna heterogeniczność kliniczna w obrębie jednej rodziny. Rak rodzinny związany z dziedziczeniem wariantu allelu p53 może być niejednorodny i może podlegać czynnikom środowiskowym, takim jak te, które powodują raka niezwiązanego z chorobą
[podobne: nfz lublin czas oczekiwania na sanatorium, olx szydłowiec, roślinne komórki macierzyste ]