Interwencja wieńcowa w przypadku trwałej okluzji po zawale mięśnia sercowego ad 6

Szacowana 4-letnia skumulowana częstość pierwotnych zdarzeń wyniosła 17,2% w grupie PCI i 15,6% w grupie leczenia medycznego (nieskorygowany współczynnik ryzyka dla grupy PCI w porównaniu z grupą leczenia medycznego, 1,16; 95% CI, 0,92 do 1,45; P = 0,20, współczynnik ryzyka zmienionej współzmiennej, 1,17, 95% CI, 0,93 do 1,47, P = 0,18) (rysunek 1). W analizie porównawczej porównującej 937 pacjentów w grupie PCI, u których PCI zakończyło się powodzeniem w badaniu angiograficznym z udziałem 1057 pacjentów z grupy leczenia medycznego, którzy nie przeszli do PCI w ciągu 30 dni po randomizacji, współczynnik ryzyka dla pierwotnego wyniku był 1,15 dla PCI w porównaniu z leczeniem farmakologicznym (95% CI, 0,91 do 1,46, P = 0,26). Pierwotne zdarzenia w punkcie końcowym ustalone na badanych miejscach wystąpiły u 170 pacjentów w grupie PCI i 142 pacjentów w grupie leczenia medycznego (współczynnik ryzyka, 1,22, 95% CI, 0,97 do 1,52, P = 0,09). Niższe wskaźniki rozstrzygniętych pierwotnych zdarzeń w punkcie końcowym w porównaniu z zdarzeniami określonymi na stanowisku w dużej mierze odzwierciedlają niższe wskaźniki zawału, które spełniają bardziej rygorystyczną, zdiagnozowaną definicję zdarzeń.
Drugorzędne wyniki
Rysunek 2. Rysunek 2. Krzywe Kaplan-Meier dla drugorzędowych punktów końcowych, zgodnie z analizą Intention-to-Treat. Drugorzędnymi punktami końcowymi były pierwsze zdiagnozowane wystąpienia pierwszorzędowych punktów końcowych (zgon z jakiejkolwiek przyczyny, ponowna infekcja niewydolności serca lub niewydolność serca klasy IV NYHA wymagająca hospitalizacji lub pobytu w krótkoterminowej jednostce). W panelu A szacowane skumulowane wskaźniki zdarzeń w przypadku zgonu z wszystkich przyczyn w grupie PCI i grupie leczenia medycznego wynosiły odpowiednio 7,6% i 7,3% po 3 latach, 9,1% i 9,4% po 4 latach oraz 13,4% i 12,1 % po 5 latach. W panelu B szacunkowe skumulowane wskaźniki zdarzeń dotyczących ponownej i śmiertelnej reinfarkcji w obu grupach wynosiły odpowiednio 5,9% i 4,3% po 3 latach, 7,0% i 5,3% po 4 latach oraz 7,4% i 5,3% po 5 latach. W panelu C szacunkowe skumulowane wskaźniki zdarzeń dla nieinfekcyjnego ponownego zawału w obu grupach wyniosły odpowiednio 5,7% i 3,9% po 3 latach, 6,9% i 5,0% po 4 latach oraz 7,2% i 5,0% po 5 latach. W panelu D szacowane skumulowane wskaźniki zdarzeń związanych z niewydolnością serca klasy IV wg NYHA wymagające hospitalizacji lub przyjęcia na pobyt w jednostce krótkoterminowej w obu grupach wynosiły odpowiednio 4,2% i 4,5% po 3 latach, 4,4% i 4,5% na 4 lata, a 4,9% i 4,5% na 5 lat. Wartości P dla oszacowanych skumulowanych krzywych zdarzeń po 5 latach obliczono za pomocą testu log-rank. Czteroczna skumulowana częstość zdarzeń w przypadku pierwotnego wyniku w grupie PCI wynosiła 16,8 u 937 pacjentów, u których PCI się powiodło, 16,8 u 134 pacjentów, u których wystąpił błąd PCI, oraz u 48,6 u 11 pacjentów, którzy nie zostali poddani PCI. Czteroczna skumulowana częstość zdarzeń w przypadku pierwotnego wyniku leczenia w grupie leczonej farmakologicznie wynosiła 18,8 dla 27 pacjentów, którzy przeszli do PCI w ciągu 30 dni po randomizacji, a 15,6 dla 1057 pacjentów, którzy nie przeszli do PCI w ciągu 30 dni po randomizacja.
W oparciu o definicję powtórnego badania nie stwierdzono istotnych różnic w liczbie potwierdzonych ponownych zaklasyfikowań między grupą PCI a grupą leczenia medycznego (tabela 3 i ryc. 2)
[przypisy: oddanie krwi warunki, usg wrocław prywatnie, stomatolog warszawa ursynów ]
[patrz też: leczenie w komorze hiperbarycznej, ketospray, numer w kolejce do sanatorium ]