Interwencja wieńcowa w przypadku trwałej okluzji po zawale mięśnia sercowego cd

W obu grupach dopuszczono PCI dla zwężeń w tętnicach niezwiązanych z zawałem. Obrazy z PCI oceniano w rdzeniowym badaniu angiograficznym.21 Pomyślną PCI zdefiniowano jako otwartą tętnicę z resztkowym zwężeniem mniejszym niż 50% i przepływem TIMI 2 lub 3. PCI również uznano za skuteczne, jeśli wystąpiło optymalny wynik nasierdziowy, któremu towarzyszy stopień przepuszczalności TIMI wynoszący 1, przypuszczalnie wynikający wyłącznie z niedrożności naczyń mikrokrążenia. Markery sercowe (najlepiej MB kinazy kreatynowej [CK-MB] lub, jeśli nie są dostępne, troponinę I lub T lub kinazę kreatynową) mierzono rutynowo w obu grupach trzy razy podczas pierwszych 48 godzin po randomizacji iw ciągu 24 godzin po PCI w pacjenci przypisani do PCI.
Badania pomocnicze
W podgrupie 124 pacjentów wykonano podstawowe badanie żywotności za pomocą tomografii komputerowej z emisją pojedynczego fotonu (SPECT) i sestamibi znakowanej technetem-99m (po podaniu nitrogliceryny i podczas gdy pacjent odpoczywał) w celu oceny żywotności mięśnia sercowego przed pacjent otrzymał przydzielone leczenie.21 W podgrupie 381 pacjentów cewnikowanie serca powtórzono po roku.
Punkty końcowe
Badania nad punktem końcowym badania zostały ocenione przez niezależny komitet ds. Klasyfikacji umieralności i zachorowalności, który nie był świadomy wykonywania zabiegów. Pierwszorzędowym punktem końcowym był zgon z jakiejkolwiek przyczyny, ponownej infekcji lub niewydolności serca klasy IV wg NYHA z hospitalizacją lub przyjęciem na pobyt w krótkoterminowej jednostce. Wtórne punkty końcowe obejmowały oddzielne komponenty pierwotnego punktu końcowego, a także objawy i inne zdarzenia kliniczne.
Wcześniej określona definicja ponownego zawału wymagała dwóch z następujących trzech kryteriów: utrzymywania się objawów przez 30 minut lub więcej, zmian elektrokardiograficznych i podwyższonych markerów serca. Elewacje zdefiniowano następująco: stężenie kinazy kreatynowej było dwa lub więcej razy wyższe od górnej granicy normalnego zakresu stosowanego przez miejscowe laboratorium, frakcja CK-MB, która była większa niż górna granica normalnego zakresu, i troponina I lub poziom T, który był dwa lub więcej razy wyższy niż górny limit normalnego zakresu.
Rozpoznanie ponownego zawału po rewaskularyzacji również wymagało dwóch z trzech kryteriów; podniesienie markera sercowego zdefiniowano jako ponad trzykrotność górnej granicy prawidłowego zakresu u pacjentów, którzy przeszli PCI i ponad pięciokrotność górnej granicy prawidłowego zakresu u tych, którzy przeszli pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG) . Poziomy troponiny nie były wykorzystywane do diagnozy ponownego zawału w ciągu 10 dni po zawał mięśnia sercowego.
Reinfarction został centralnie osądzony. Ustalone na miejscu ponowne zawały obejmowały osoby zdiagnozowane lub podejrzane miejscowo oraz te zgłoszone w związku z hospitalizacją w przypadku innych zdarzeń po centralnym przeglądzie sugerującym, że doszło do ponownego zawału (np. Na podstawie zwiększenia poziomu markera serca). Dodatkowym wcześniej określonym punktem końcowym było nawracające podniesienie markera sercowego w ciągu 48 godzin po randomizacji, jak donosiły miejsca.
Analiza statystyczna
Początkowo szacowano, że 3200 pacjentów będzie potrzebnych do badania, aby mieć 90% mocy do wykrycia zmniejszenia o 25% częstości występowania pierwotnego punktu końcowego u pacjentów poddawanych PCI, zakładając 3-letnie zdarzenie o wartości 25%. leczenie farmakologiczne, przekroczenie 25% (w tym pacjenci, którzy przeszli z samej tylko terapii medycznej do PCI i ci, u których nie podjęto lub nie podjęli próby PCI), a 5%
[patrz też: rectonal, szpital krynica zdrój kontakt, nfz lublin czas oczekiwania na sanatorium ]
[podobne: stomatolog warszawa wola, usg wrocław prywatnie, aspicam bio ]