Różne podejścia do szczepień przeciwko grypie ad

Chociaż badanie to nie jest ostateczne, dostarcza użytecznych informacji pomocniczych do dyskusji na temat tego, czy zalecenia dotyczące szczepień przeciwko grypie powinny uwzględniać podejścia na poziomie populacji i podejścia na poziomie indywidualnym. W innym badaniu, Ohmit i in. bezpośrednio porównywał skuteczność inaktywowanej szczepionki przeciw grypie i żywej atenuowanej szczepionki przeciw grypie.2 Ponieważ wcześniejsze, duże, wieloletnie porównanie głowa-głowa 3 wykazało bardzo podobną skuteczność w przypadku szczepionek inaktywowanych i żywych atenuowanych szczepionek, brak dodatkowych badań został ważna luka. Ponieważ stosowanie żywej atenuowanej szczepionki staje się bardziej rozpowszechnione, istnieje zwiększone zapotrzebowanie na takie porównania w określonych grupach wiekowych.
Randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie przeprowadzone przez Ohmit i in. Czytaj dalej Różne podejścia do szczepień przeciwko grypie ad

Voice ScienceClinical Assessment VoiceTreatment of Voice Disorders

Wpływ choroby na głos i persona podkreśla potrzebę rzetelnego źródła informacji o nauce o produkcji głosu i sztuce medycyny klinicznej. Nauka głosowa, kliniczna ocena głosu i leczenie zaburzeń głosu są fragmentami większego dzieła, Professional Voice: The Science and Art of Clinical Care (San Diego, Kalifornia: Plural Publishing, 2005), jako kompendium trzech tomów przekazać te informacje studentom i lekarzom, którzy są nowicjuszami w dziedzinie pielęgnacji głosu. W Voice Science podstawowa anatomia oraz molekularne i fizjologiczne aspekty produkcji głosu i dźwięku są stosowane w kwestiach klinicznych. Dobrze skonceptualizowane i zawierające zarówno tematy zwykłe, jak i niezbyt często (np. Głosowe i kryminalistyczne), książka zawiera bieżące informacje i spekulacje oraz podkreśla obiecujące obszary badań. Czytaj dalej Voice ScienceClinical Assessment VoiceTreatment of Voice Disorders

Klebsiella oxytoca jako czynnik wywołujący antybiotykowe krwotoczne zapalenie okrężnicy czesc 4

Przeprowadzono wielokrotne porównania przy użyciu testu Studenta-Newmana-Keulsa, a wartość P mniejszą niż 0,05 uważano za wskazującą na istotność statystyczną. Wyniki
Dane kliniczne
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pięciu pacjentów z krwotocznym zapaleniem okrężnicy związanym z antybiotykami (AAHC), którzy byli pozytywni w stosunku do K. oxytoca. Czytaj dalej Klebsiella oxytoca jako czynnik wywołujący antybiotykowe krwotoczne zapalenie okrężnicy czesc 4

Interwencja wieńcowa w przypadku trwałej okluzji po zawale mięśnia sercowego cd

W obu grupach dopuszczono PCI dla zwężeń w tętnicach niezwiązanych z zawałem. Obrazy z PCI oceniano w rdzeniowym badaniu angiograficznym.21 Pomyślną PCI zdefiniowano jako otwartą tętnicę z resztkowym zwężeniem mniejszym niż 50% i przepływem TIMI 2 lub 3. PCI również uznano za skuteczne, jeśli wystąpiło optymalny wynik nasierdziowy, któremu towarzyszy stopień przepuszczalności TIMI wynoszący 1, przypuszczalnie wynikający wyłącznie z niedrożności naczyń mikrokrążenia. Markery sercowe (najlepiej MB kinazy kreatynowej [CK-MB] lub, jeśli nie są dostępne, troponinę I lub T lub kinazę kreatynową) mierzono rutynowo w obu grupach trzy razy podczas pierwszych 48 godzin po randomizacji iw ciągu 24 godzin po PCI w pacjenci przypisani do PCI.
Badania pomocnicze
W podgrupie 124 pacjentów wykonano podstawowe badanie żywotności za pomocą tomografii komputerowej z emisją pojedynczego fotonu (SPECT) i sestamibi znakowanej technetem-99m (po podaniu nitrogliceryny i podczas gdy pacjent odpoczywał) w celu oceny żywotności mięśnia sercowego przed pacjent otrzymał przydzielone leczenie.21 W podgrupie 381 pacjentów cewnikowanie serca powtórzono po roku. Czytaj dalej Interwencja wieńcowa w przypadku trwałej okluzji po zawale mięśnia sercowego cd

Pięcioletnia obserwacja pacjentów przyjmujących Imatinib w przypadku przewlekłej białaczki szpikowej ad

Obecnie podajemy 60-miesięczne dane uzupełniające i skupiamy się na pacjentach, którzy otrzymali imatynib jako leczenie podstawowe. Metody
Projekt badania
Projekt badania został opisany wcześniej.14 Międzynarodowe randomizowane badanie interferonu i STI571 (IRIS) było wieloośrodkowym, międzynarodowym, otwartym, randomizowanym badaniem fazy III. Kwalifikujący się pacjenci musieli mieć pomiędzy 18 a 70 rokiem życia, w ciągu 6 miesięcy przed włączeniem do badania musieli zdiagnozować Ph-dodatnie CML w fazie przewlekłej i nie mogli otrzymywać leczenia CML, z wyjątkiem hydroksymocznika lub anagrelidu.
Pacjenci byli rekrutowani od czerwca 2000 r. Do stycznia 2001 r. Czytaj dalej Pięcioletnia obserwacja pacjentów przyjmujących Imatinib w przypadku przewlekłej białaczki szpikowej ad

Wytrzymałość glikemiczna monoterapii rosiglitazonem, metforminą lub gliburydem

Skuteczność tiazolidynodionów w porównaniu z innymi doustnymi lekami obniżającymi stężenie glukozy w utrzymywaniu długotrwałej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2 nie jest znana. Metody
Ocenialiśmy rozyglitazon, metforminę i gliburyd jako początkowe leczenie niedawno zdiagnozowanej cukrzycy typu 2 w podwójnie ślepym, randomizowanym, kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem 4360 pacjentów. Pacjentów leczono mediana 4,0 lat. Pierwszorzędowym rezultatem był czas do wystąpienia monoterapii, która została zdefiniowana jako potwierdzony poziom stężenia glukozy na czczo na poziomie ponad 180 mg na decylitr (10,0 mmol na litr), w przypadku rozyglitazonu, w porównaniu z metforminą lub gliburydem. Uzupełnieniem wtórnym były stężenia glukozy w osoczu na czczo i hemoglobiny glikowanej, wrażliwość na insulinę oraz funkcja komórek beta. Czytaj dalej Wytrzymałość glikemiczna monoterapii rosiglitazonem, metforminą lub gliburydem

Wytrzymałość glikemiczna monoterapii rosiglitazonem, metforminą lub gliburydem ad 8

Zmiany w obwodach talii i bioder oraz stosunek talii do bioder w czasie pokazano na rysunkach 4F, 4G i 4H. Zdarzenia niepożądane, pomiary laboratoryjne i jednoczesne przyjmowanie leków
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane, ocena laboratoryjna, jednoczesne stosowanie leków sercowo-naczyniowych, hospitalizacja i śmierć. Liczba zgonów z wszystkich przyczyn była podobna w trzech grupach. Czytaj dalej Wytrzymałość glikemiczna monoterapii rosiglitazonem, metforminą lub gliburydem ad 8

Tiazolidynodiony do wstępnego leczenia cukrzycy typu 2 ad

Badanie miało na celu sprawdzenie skuteczności rozyglitazonu w monoterapii pierwszego rzutu u pacjentów z niedawno zdiagnozowaną cukrzycą typu 2. Rozyglitazon był testowany na dwa znacznie starsze i mechanicznie różne leki – gliburyd, długotrwały sulfonylomocznik ze stosunkowo wysokim ryzykiem hipoglikemii, w porównaniu z innymi sulfonylomocznikami, 10 i metforminą biguanidu. Wybór czasu na niepowodzenie w oparciu o potwierdzony poziom glukozy na czczo powyżej 180 mg na decylitr jako główny wynik, zamiast na podstawie poziomów hemoglobiny glikowanej, wydaje się anachroniczny. Hemoglobina glikowana jest miarą glikemii, która najlepiej koreluje z ryzykiem powikłań i była stosowana jako cel metaboliczny w terapii przez ponad dekadę, jak podano w protokole projektowym dla ADOPT.11. Niemniej jednak, w porównaniu z metforminą i gliburydem, rozyglitazon przedłużył okres przed wystąpieniem niepowodzenia leczenia. Czytaj dalej Tiazolidynodiony do wstępnego leczenia cukrzycy typu 2 ad

Medical Mystery: Visual-Field Defect – The Answer

Zespół Eisenmengera związany z wadą wulgarną i patologią Ductus Arteriosus. Angiografia fluoresceinowa ujawnia zamknięcie tętnicy siatkówki gałęzi (panel A). Zdjęcia przedstawiają sinicę rąk (panel B) i silne uderzenia palcami stóp (panel C).
Tajemnicą medyczną w numerze z 12 października1 była 31-letnia kobieta, u której w lewym oku wystąpił nagły inferonasal deficyt pola widzenia. Dwa dni wcześniej podróżowała przez 16 godzin drogą powietrzną. Czytaj dalej Medical Mystery: Visual-Field Defect – The Answer

Kontrolowany placebo test pioglitazonu u osób z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby ad 5

Firma Takeda Pharmaceuticals North America dostarczyła tabletki zawierające pioglitazon i placebo. Była to propozycja zainicjowana przez badaczy, a firma Takeda Pharmaceuticals nie brała bezpośredniego ani pośredniego udziału w projektowaniu, zbieraniu danych ani przygotowywaniu manuskryptu. Wyniki
Zgodność podmiotu i zdarzenia niepożądane
Zgodność z badanym lekiem wynosiła 95% lub więcej, z wyjątkiem jednego pacjenta, który otrzymał pioglitazon (50% zgodności). Siedmiu pacjentów nie ukończyło badania: jeden badany w grupie placebo miał poziomy aminotransferazy wątrobowej, które przekraczały górną granicę normalnego zakresu w okresie docierania i został wycofany z badania; dwóch pacjentów (po jednym w każdej grupie) wycofało się z badania w ciągu tygodnia po rozpoczęciu badania z powodów osobistych; dwie osoby (jedna w każdej grupie) wycofały się, ponieważ choroba wieńcowa była klinicznie podejrzewana i później potwierdzona pomimo prawidłowego zapisu elektrokardiogramu; jeden pacjent z grupy placebo miał zmęczenie i wycofał się po 4 tygodniach; i jeden osobnik w grupie pioglitazonu wykazywał zmęczenie związane z łagodnym obrzękiem kończyn dolnych i został wycofany po 9 tygodniach leczenia. Inne niż kliniczne objawy niepożądane były związane ze stosowaniem pioglitazonu. Czytaj dalej Kontrolowany placebo test pioglitazonu u osób z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby ad 5